تغییر گروه
مرتب سازی:
جدید ترین قدیمی ترین گران ترین ارزان ترین
فیلتر ها
فیلترها
محدوده قیمت: تا

کابل شبکه و اتصالات

بیشتر

الگوی هندسی مصرف شده جهت اتصال کامپيوترها , توپولوژی ناميده می گردد . توپولوژی انتخاب شده برای پياده سازی شبکه ها , دلیلی اساسی در جهت کشف و برطرف نمودن خطاء در شبکه خواهد بود . تعیین يک توپولوژی خاص نمی تواند بدون ارتباط با محيط انتقال و روش های استفاده از خط مطرح گردد . نوع توپولوژی انتخابی جهت اتصال کامپيوترها به يکديگر , مستقيما ( بر نوع محيط انتقال و روش های استفاده از خط تاثير می‌گذارد . با اعتنا به تاثير مستقيم توپولوژی انتخابی در نوع کابل کشی و هزينه های مربوط به آن , می بايست با توجه و تفکر به انتخاب توپولوژی يک شبکه همت گماشت . سه مدل توپولوژی رايج در شبکه های LAN استفاده می گردد : BUS , STAR , RING

مشاهده بیشتر