تغییر گروه
مرتب سازی:

پارچ، لیوان، ماگ، فنجان، قوری و غیره